geo

ჩემს შესახებ

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.

საბა სეფერთელაძე

ტიპი: კერძო პირი

საქმიანობის სფერო: სტუდენტი

კონტრიბუცია: 3.00 ლარი

პროექტები რომლებიც დააფინანსეთ

თქვენ არცერთი პროექტი არ დაგიფინანსებიათ!

თქვენი გამოგზავნილი პროექტები

თქვენ არცერთი პროექტი არ გამოგიგზავნიათ!